Algemene voorwaarden

Algemene voorwaardenAlgemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden geleden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Praktijk Slow Life en de cliënt waarop Praktijk Slow Life deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Dit voor zover van de voorwaarden niet door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Inspanningen Praktijk Slow Life

Praktijk Slow Life zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomst de eisten van goed vakmanschap uitvreten en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Praktijk Slow Life zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk de cliënt informeren over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Praktijk Slow Life melden. Indien de cliënt deze verplichting niet tijdig nakomt, mag Praktijk Slow Life 50% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Komt de cliënt niet op de afspraak naar de praktijk voor de vooraf besproken behandeling, kan Praktijk Slow Life het gehele honorarium berekenen. indien de cliënt meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, kan Praktijk Slow Life de afspraak annuleren en het geheel afgesproken honorarium berekenen.

Betaling

Praktijk Slow Life geeft bij de intake aan wat de exacte prijzen zijn, de prijzen staan aangegeven bij de behandelingen zijn indicatief. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te vloeden. Praktijk Slow Life accepteert uitsluitend pin betalingen.

Indien cliënt ook na het verstrijken van een gestelde nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag en rente niet heeft betaald, is cliënt verplicht Praktijk Slow Life alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, inclusief kosten voor juridische bijstand, te vergoeden.

Tevens heeft Praktijk Slow Life het recht cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Persoonsgegevens & Privacy

De cliënt voorziet Praktijk Slow Life voor de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Praktijk Slow Life aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling. Praktijk Slow Life neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een klassensysteem, Praktijk Slow Life behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Algemene verordening gegevensbescherming. Praktijk Slow Life zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt. Voor aanvullende gegevens zie ook het onderdeel Privacybeleid.

Geheimhouding

Praktijk Slow Life is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, Praktijk Slow Life verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derde te verstrekken.

Aansprakelijkheid

Praktijk Slow Life is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Praktijk Slow Life is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Praktijk Slow Life is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

Beschadiging & diefstal

Praktijk Slow Life heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Praktijk Slow Life meldt diefstal altijd bij de politie.

Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Praktijk Slow Life het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Aanpassingen Algemene Voorwaarden

Praktijk Slow Life behoud zich het recht ten aller tijde de algemene voorwaarden aan te passen, zonder dat zij haar cliënten hiervan op de hoogte hoeft te stellen.

 

error: Content is protected !!